MZEC w Chojnicach

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4

Miasto Chojnice
Menu  Warunki przyłączenia 
 
     
MZEC
w Chojnicach
 
 
  - Firma 
   
  - Infrastruktura ciepłownicza 
  - Mapy sieci 
  - Kontakt 
  - Historia Spółki 
     
Przyłącza
 - Warunki
 
 
   - Ceny 
     
Taryfa Ciepła   
     
Skład Opału   
     
Przetargi   
     
Modernizacje   
     
Ogłoszenia   
     
 

1. Przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie zawartej między sprzedawcą i odbiorcą ciepła umowy o przłączenie, jeżeli spełnione są warunki ekonomiczne przyłączenia oraz warunki techniczne okreœlone przez sprzedawcę.

2. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu.

3. Warunki techniczne przyłączenia ważne są 2 lata licząc od daty ich wydania.

4. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu.

5. Warunki techniczne przyłączenia obiektu wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przekazywane są wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

6. Warunki techniczne przyłączenia obiektów do sieci zawierają określenie:

  • miejsca i sposobu doprowadzenia przyłącza do węzła cieplnego;
  • miejsce rozgraniczenia własności instalacji lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego i miejsce rozgraniczenia eksploatacji tych instalacji i urządzeń przez sprzedawcę ciepła;
  • wartości obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła i tabele regulacyjne;
  • wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego i instalacji odbiorczych;
  • miejsca zainstalowania urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych i regulacyjnych;
  • inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej węzła cieplnego;
  • termin ważności warunków przyłączenia.

7. Zawarcie umowy o przyłaczenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano - montażowych oraz ich finansowania na zasadach określonych w tej umowie.

Do pobrania: Wniosek o wydanie warunków technicznych.
 
 
 
Webmaster MZEC w Chojnicach | Kontakt | Przyłącz | Mapy | Taryfa | Skład Opału | Modernizacje 
 
 
 
Zapraszamy do naszego

Składu Opału

przy ul. F. Ceynowy 15 w Chojnicach

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.


Kliknij, aby sprawdzić szczegóły oferty.